©2019 by Łowisko "Czajka" Dziecinów. 

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB OBOWIĄZUJĄCY NA WODACH

 

Stowarzyszenia Wędkarskiego ,,Czajka” Dziecinów   

NIE STOSOWANIE SIĘ DO REGULAMINU I ZASAD ZAWARTYCH W STATUCIE
STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO "CZAJKA" DZIECINÓW
BĘDZIE SKUTKOWAŁO MANDATEM BĄDŹ
ODEBRANIEM LEGITYMACJI CZŁONKOWSKIEJ

Uwaga!

Wstęp

Regulamin amatorskiego Połowu ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawniania wędkarstwa i ochrony zasobów przyrodniczych miejscowości Dziecinów. Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących, zarówno mieszkańców Dziecinowa, jak i wędkarzy przyjezdnych.

§1 Prawa Wędkującego

1. Prawo do wędkowania w wodach 4 jezior dziecinowskich mają członkowie Stowarzyszenia Wędkarskiego ,,Czajka” Dziecinów zwanym dalej Stowarzyszeniem i osoby nie zrzeszone w Stowarzyszeniu, posiadające zezwolenia na wędkowanie, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym regulaminie, wniesieniu stosowanej opłaty.
2. Zezwolenie na wędkowanie wynosi: 100,00 PLN
3. Wykup zezwoleń na wędkowanie można dokonać u osób upoważnionych przez Zarząd Stowarzyszenia.
4. Sezon wędkarski rozpoczyna się 01 Stycznia i trwa do 31 grudnia włącznie, lub od chwili wykupienia zezwolenia do końca roku.

§2. Obowiązki Wędkującego 

1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: ważną legitymację członkowską wydaną przez Zarząd Stowarzyszenia Wędkarskiego ,,Czajka” Dziecinów.
2. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odstępy określone w
§4,5,7 Regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.
3. W czasie wędkowania, wędki muszą być pod  stałym nadzorem ich właściciela.
4. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.
5. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
6. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz ma obowiązek natychmiast zawiadomić o tym Zarząd Stowarzyszenia.

§3. Zasady Wędkowania

1. Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:

 • a) jednym haczykiem z przynętą, albo

 • b) sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż trzy haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm,

 • c) przy połowie ryb pod lodem: jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm, albo

 • d) sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm

2. Przynęty

 • a) Jako przynęty mogą być stosowane:-przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,- przynęty sztuczne.

 • b) Zabrania się stosować jako przynęt/zanęt:-zwierząt i roślin chronionych,-ikry rybiej.

 • c) Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku stosowania jako przynęt martwych ryb, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym.

 • d) Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich /np.ciasta i pasty/. Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.

 • e) Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w trzy haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej /z tolerancją do 2 mm/.

3. Wędkowanie w wodach użytkowanych przez Stowarzyszenie można wędkować z brzegu przez całą dobę. Zabrania się łowić ryb w ustalonych dla nich okresach ochronnych. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.

4. Zakazu połowu ryb metodą spinningową i spławikową z łódki i pontonu. Ponadto wędkarzowi nie wolno: 

 • a) przechowywać z zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,

 • b) sprzedawać złowionych ryb,

 • c) rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,

 • d) łowić metodą „szarpaka”,

 • e) budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,

 • f) posługiwać się sprzętem pływającym nie zarejestrowanym i nie oznakowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • g) stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź wabieniu ryb na stanowisko,

 • h) obcinać głów rybom przed zakończeniem wędkowania.

Ryby w stanie żywym, złowione zgodnie z limitem ilościowym, należy przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych poręczach. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby, z tym że zabrania się przechowywania żywych ryb dłużej niż 24 godz. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie z ostrożnością wypuszczone do wody, nawet gdy ich stan wskazuje na niewielkie szanse przeżycia.W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodą spinningową.

§4. Łowienie Ryb Spokojnego Żeru

1. Łowienie ryb spokojnego żeru dozwolone jest równocześnie na dwie wędki.
2. Wędkarz łowiący ryby na przynęty naturalne, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:-łowiąc z brzegu 10 m.

§5. Łowienie Ryb Drapieżnych

1. Łowienie ryb drapieżnych, na przynęty naturalne, dozwolone jest równocześnie na dwie wędki.
2. Łowiąc ryby drapieżne na przynęty sztuczne lub sztuczną muchę obowiązuje zachowanie następujących odległości pomiędzy wędkującymi: -łowiąc z brzegu 30 m.

§6. Łowienie Ryb Spod Lodu

1. Łowienie ryb spod lodu dozwolone jest wyłącznie przy użyciu jednej wędki.
2. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby jako przynęty.
3. Łowiąc ryby spod lodu należy wykonać otwory o średnicy nie większej niż 20 cm. Między otworami należy zachować odległość nie mniejszą niż 1 m.
4. Wędkujący na lodzie powinni zachowywać pomiędzy sobą odległości co najmniej 10 m.
5. Zabrania się łowienia ryb spod lodu w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.
6. Ryby złowione spod lodu, przeznaczone do zabrania, należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu.

§7. Ochrona Ryb

1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy najdalszego krańca płetwy ogonowej.
2. Ustala się następujące okresy ochronne ryb:-sandacz od 1 stycznia do 31 maja-szczupak- zabrania się połowu do 30 kwietnia.
3. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.
4. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają gatunki ryb prawnie chronionych:
5. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.
6. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk:W ciągu doby (w godz. 0.00-24.00):-karp, sandacz, szczupak- łącznie 3 szt.-lin-5 szt.Łączna liczba złowionych i zabranych ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 8 szt. w ciągu doby.
7. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków nie wymienionych wyżej, w ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby.
8. Złowione ryby wędkarz ma prawo zabrać nieodpłatnie.
9. Limity nie dotyczą krąpia, karasia srebrzystego, leszcza  i płoci.
10. Zarząd Stowarzyszenia w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zaostrzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych.

§8. Kontrola i Odpowiedzialność Wędkujących

1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:

a) funkcjonariuszy policji

b) Członków Stowarzyszenia Wędkarskiego „Czajka” Dziecinów.
2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek; okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.
3. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu przez Wędkarza będzie skutkowało wykluczeniem ze Stowarzyszenia ,,Czajka” Dziecinów.

§9. Informacje końcowe

1. Zarząd Stowarzyszenia mając na uwadze ochronę przyrody i środowiska naturalnego może:-czasowo ograniczyć metody i porę wędkowania-ograniczyć stosowanie sprzętu pływającego-zmienić wykaz ryb podlegających ochronie-zmienić ustalone wymiary ochronne i limity połowów-zmienić stawki zezwoleń na wędkowanie.

2. W sprawach nie uregulowanych regulaminem obowiązują przepisy:-Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Mr 66, poz. 750 z późniejszymi zmianami)-Ustawa o ochronie przyrody oraz Kodeks cywilny

3. Regulamin wchodzi w życie na mocy Uchwały Walnego Zebrania Członków

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now